Điều khoản Sử dụng  
  1. Chấp nhận
   Khi sử dụng argostherapeutics.com, bạn đồng ý với các điều khoản này.
  1. Nội dung
  1. Sở hữu Trí tuệ
  1. Liên kết đến Trang web Bên ngoài
  1. Giới hạn Trách nhiệm
  1. Thay đổi Điều khoản
     Kiểm tra trang này định kỳ để xem thay đổi.